ایرانیان هرگونه حمله تروریستی را محكوم میكنند


جوان مشهدی
یک جوان مشهدی در سفر به بروكسل به نمایندگی از ملت ایران: ایرانیان هرگونه حمله تروریستی را محكوم میكنند.

8x2dp13z6ipvn9iykowy
ایرانیان هرگونه حمله تروریستی را محكوم میكنند
سیمرغ