خانم سهیلا عبدالکریمی از معدود بانوان راننده اتوبوس می باشد که از سال 84 کار خود را در این حرفه آغاز کرده است. وی اظهار می دارد که در انتخاب این شغل ادامه دهنده راه پدر خود می باشد.

y2pnibqu68ll24xodi9خانم سهیلا عبدالکریمی بانوی ایرانی راننده اتوبوس

909wu0wionau3japrdu

fh5immjxngcpu2sglnwبانوی ایرانی راننده اتوبوس

33pmubppuwk6n5dfae91
خانم سهیلا عبدالکریمی بانوی ایرانی راننده
مشرق