معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه محقق اردبیلی گفت: در مجموع بیش از 25 نوع وام برای دانشجویان دوره روزانه و چهار نوع وام به دانشجویان دوره شبانه این دانشگاه اعطا می شود.

عباس فنی اصل در گفت وگو با ایسنا ، با اشاره به عملکرد اداره رفاه دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی، گفت: این اداره یکی از واحدهای تابعه مدیریت اموردانشجویی می باشد که مسئولیت پرداخت وام ها و امور تسویه حساب دانشجویان را به عهده دارد. وی اطلاع رسانی، جمع آوری درخواست انواع وام های دانشجویی دوره روزانه و شبانه، بررسی، کنترل، ثبت و ارسال آن از طریق سیستم جامع اداری اتوماسیون به صندوق رفاه دانشجویان را از رئوس فعالیت های اداره رفاه دانشجویی دانشگاه عنوان کرد و افزود: درمجموع بیش از 25 نوع وام برای دانشجویان دوره روزانه و چهار نوع وام برای دانشجویان دوره شبانه قابل اعطا می باشد. فنی اصل با اشاره به وام های قابل اعطا به دانشجویان دوره روزانه، اضافه کرد: وام های تحصیلی (مجردی و متاهلی)، مسکن (مجردی و متاهلی)، ضروری (عادی، مبتکر، نمونه، ممتاز، حوادث غیرمترقبه، قهرمان ورزشی، خریدکتاب های تخصصی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی، نابینا، معلول جسمی و حرکتی)، ودیعه مسکن(مجردی و متاهلی)، ازدواج و کارآفرینی، حج عمره و عتبات عالیات، تحصیلی (ممتاز و نمونه)، تحصیلی و مسکن هسته ای ، ودیعه مسکن متاهلی(نخبگان، غیرایرانی و کارآفرینی امید)، بنیاد علوی، وام ویژه دکتری تخصصی، بیمه تکمیلی، مواردخاص، سبدغذایی برای متاهلین، ناباروری و تغذیه، از جمله وام های دوره روزانه و وام های شهریه، شهریه دانش هسته ای، حج عمره و عتبات عالیه و بنیادعلوی نیز از جمله وام های دوره شبانه می باشد. معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه درسال تحصیلی 91- 90، 92 درصد از دانشجویان روزانه و 8 درصد دانشجویان شبانه از وام استفاده نموده اند، ادامه داد: درسال های 91 و 93 نیز بعضی از وام ها 9 الی 56 درصد افزایش داشته است. وی با بیان اینکه درسال 94 نسبت به سال 93 و در سال 93 نسبت به سال 92 حدوداً 9 درصد افزایش وام مشاهده می شود، تصریح کرد: در سال های دیگر نیز دریافت کنندگان وام دوره روزانه بین83 الی 88 درصد و دوره شبانه بین 7 الی 12 درصد بوده است. عضو هیات علمی ...