در کره جنوبی برای کاهش خودکشی و همچنین تجربه مرگ مرکزی برای تجربه مرگ مصنوعی راه اندازی شده است.

به گزارش تالاب در حالی که اقتصاد کره جنوبی در دهه‌های اخیر رشدی سریع را تجربه کرده، نرخ خودکشی نیز در این کشور افزایشی شدید داشته است. یک شرکت کره‌ای برای مقابله با این مشکل شرایطی را برای مشتریانش فراهم می‌کند تا مراسم کفن و دفن خود را قبل از مرگ تجربه کنند.
1909044655 talab ir
تجربه مرگ به صورت مصنوعی‎ در کره جنوبی
1232415165 talab ir
تجربه مرگ به صورت مصنوعی‎ در کره جنوبی
1816913961 talab ir
تجربه مرگ به صورت مصنوعی‎ در کره جنوبی
1692182167 talab ir
تجربه مرگ به صورت مصنوعی‎ در کره جنوبی
479156701 talab ir
تجربه مرگ به صورت مصنوعی‎ در کره جنوبی
193956039 talab ir
تجربه مرگ به صورت مصنوعی‎ در کره جنوبی
1897867596 talab ir 1565760848 talab ir
تجربه مرگ به صورت مصنوعی‎ در کره جنوبی
20737138 talab ir
تجربه مرگ به صورت مصنوعی‎ در کره جنوبی
1323204794 talab ir
تجربه مرگ به صورت مصنوعی‎ در کره جنوبی
174464814 talab irمهر