گذشته حال و فردا را به هم ریخت/
زمین را یک
زن زیبا به هم ریخت/
سکوت کوچه های
عاشقی را/
لب جادویی
حوا به هم ریخت/

شاعر:ابوالقاسم کریمی